แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดเชียงราย

1.บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร

z2-3-300x225-8190834 z3-4-300x225-9487467

บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำกก นอกจากชาวกะเหรี่ยงแล้ว ในบริเวณนั้นยังมีหมู่บ้านชาวเผ่าอาข่าและล่าหู่ บนพื้นที่มีกิจกรรมนั่งช้าง ชมวิถีชีวิตชนเผ่า ร้านจำหน่ายของที่ระลึกจากฝีมือชาวเขาเผ่าต่างๆ

2.บ้านอาข่าหล่อซา อำเภอแม่จั่น

z4-2-300x225-9393724

z5-2-225x300-2765649 z6-1-294x300-5455306

บ้านอาข่าหล่อซา ตั้งอยู่ริมถนนสายท่าตอน-แม่จัน สามารถเรียนรู้สัมผัสกับวิถีการดำเนินชีวิตประจำตัวตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอาข่า โดยในช่วงเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายนของทุกปีจะมีเทศกาล ประเพณีโล้ชิงช้า เพื่อเป็นการฉลองให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่เติบโตงอกงามและรอการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการรำลึกและให้เกียรติกับสตรี

3.จีนยูนนานดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง

z8-1-300x200-7217729

z7-1-300x201-3658043 z9-1-300x225-7380187

จีนยูนนานดอยแม่สลอง เป็นชาวจีนยูนนานที่อพยพเข้ามาตั้งรากฐานอยู่บนดอยแม่สลอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 บนดอยสามารถสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในแบบของชาวจีนแถบมณฑลยูนนาน ปัจจุบันชาวจีนที่อาศัยอยู่บนดอยแม่สลองมีอาชีพ ปลูกชา และ พืชผักเมืองหนาว ดอยแม่สลองเป็นแหล่งปลูกชาสำคัญของจังหวัดเชียงราย และยังมีชื่อเสียงเรื่องอาหารท้องถิ่น อย่างเช่น ขาหมูหมั่นโถว อาหารจีนสไตล์ยูนนาน

4.บ้านท่าขันทอง อำเภอเชียงแสน

14920582481492061491l-300x225-9576270

560000003459501-300x169-7341067 tnews_1490854641_4579-300x169-8730793

บ้านท่าขันทองหมู่บ้านต้นแบบวัฒนธรรมที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของชาว อีสาน-เหนือ ไว้ให้ศึกษา และเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักสวนครัว การทำการเกษตรปลอดสารพิษ การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด การทอผ้า และการเก็บไกสาหร่ายแม่น้ำโขง เพื่อนำมาประกอบอาหารพื้นบ้านอีกด้วย

5.บ้านม้งกิ่วกาญจน์ อำเภอแม่จัน

z11-300x225-9312796

z10-300x300-6129179 z12-200x300-7385441

บ้านม้งกิ่วกาญจน์นอกจากเป็นที่ตั้งของชาวม้งแล้ว ในบริเวณนั้นยังมีหมู่บ้านชาวลาหู่ สามารถเรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ของชาวม้งและชาวลาหู่ อย่างเช่น การชิงอาหารม้ง การทำผ้าเขียนเทียน การพบหมอผีประจำเผ่าม้งและลาหู่ ไร่ชาออแกร์นิค การปลูกป่า และการเดินเท้าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

6เฮือนคำแพง ไทลื้อ อำเภอเชียงของ

z13-300x225-1166514

z14-300x200-8898633 z15-300x169-6050570

เรือนไทลื้อโบราณที่ยังสมบูรณ์และรักษาเอกลักษณ์ได้เป็นอย่างดี มีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถชมและศึกษาศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั่งเดิมของชาวไทลื้อ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และมีการเปิดเป็น โรงเรียนสอนศิลปะการแสดงแบบไทลื้อให้กับเด็กๆ ในหมู่บ้าน

ขอขอบคุณรูปภาพจาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย / เทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย / สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / โครงการหลวง

Scroll to Top