Chill Out ณ บ้านบางพลับ,,!!

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่สามารถเรียนรู้วิถีเกษตรอย่างแท้จริงตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการแปรรูป โดยไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด ใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่ได้จากครัวเรือนอย่างครบวงจร มีการจัดระบบองค์ความรู้นำเสนอนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับเรียนรู้วิถีเกษตร พร้อมวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ เช่น การปลูกส้มโอโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี การทำน้ำตาลมะพร้าว เห็ดโอ่ง ถั่วงอกมือถือ ผลไม้กลับชาติ เป็นต้น

ชุมชนแห่งนี้ ชาวบ้านสวนใหญ่เป็นชาวสวนดั้งเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ จึงมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในรูปแบบของมหาวิชชาลัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อความเป็นระบบขององค์ความรู้ที่มีและเพื่อการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการ เกษตรไปยังชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย จนท้ายที่สุดมีการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ วิถีชุมชนชาวสมุทรสงคราม

โดยมีฐานการเรียนรู้ มากถึง 15 ฐาน เช่น การเผ่าถ่านผลไม้ การทำน้ำส้มควันไม้ การผลิตปุ๋ยน้ำ การปลูกส้มโอปลอดสารพิษ ปั่นจักรยานชมสวนมะพร้าว การทำน้ำตาลมะพร้าวและที่น่าสนใจไม่ค่อยได้เห็นที่ไหรคือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ มีชื่อเก๋ไก๋ว่า ผลไม้กลับชาติ คือการนำเอาผักผลไม้ต่างๆ เช่น บอระเพ็ด มะนาว มะระ มะระกอมาแช่อิ่มได้ผักผลไม้ที่ไม่มีรสชาติดั้งเดิมอยู่เลยและมีสีสันสวยงามมากๆ ที่นี่มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ขายนักท่องเที่ยวและมีการสาธิตการทำให้ดูด้วย

ชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่าย ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ ได้แก่ ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ชมพู่ ลิ้นจี่ มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม รวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ นอกจากนี้ชุมชนบ้านบางพลับยังเป็นส่วนหนึ่งของถนนสายผลไม้ของ จังหวัดสมุทรสงคราม ในโครงการเข้าชมสวนลิ้นจี่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักเพื่อ ลดต้นทุนในการผลิต ปัจจุบันชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้ การปลูกส้มโอไร้สารพิษ การทำปุ๋ยชีวภาพ ผักผลไม้ แช่อิ่ม ชมและชิมผลไม้สด ๆ จากสวน นอกจากนี้ชุมชนยังได้มีการรวบรวม ความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้มหาวิชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับ ผู้สนใจ โดยมีครูสมทรง แสงตะวัน ครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรมเป็นผู้นำในการให้ความรู้แก่ผู้สนใจ และเป็นต้นแบบการดำเนิน ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมน่าสนใจ

– ปั่นจักรยานชมสวนใต้ความร่มรื่นของทิวมะพร้าว สัมผัสวิถีอันเรียบง่ายและงดงามของชาวบ้านบางพลับ

– ชิมผลไม้กลับชาติ ไฮไลต์แห่งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้นมา ซึ่งเป็นการนำเอาผลไม้ต่างๆ เช่น บอระเพ็ด มะนาว มะระขี้นก มะละกอ มาแช่อิ่มเพื่อให้ผลไม้นั้นไม่เหลือรสชาติเดิมเลย

– ชมการเผาถ่านผลไม้ การทำน้ำส้มควันไม้ การผลิตปุ๋ยน้ำ การปลูกส้มโอปลอดสารพิษ การทำน้ำตาลมะพร้าว

– เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน เช่น ทองม้วน ผลไม้อบแห้งด้วยแสงอาทิตย์ ฯลฯ

การเดินทาง

– รถยนต์ ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 (ธนบุรี- ปากท่อ) เลี้ยวเข้าตัวเมืองสมุทรสงครามมุ่งหน้าเข้าสู่อุทยาน ร. 2

(หมู่บ้านบางพลับ อยู่ถัดจากอุทยาน ร.2 ประมาณ 3กิโลเมตรแยกขวามือประมาณ 300 เมตร)

– รถประจำทาง จากสถานีขนส่งสายใต้สาย 996 (กรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม –อัมพวา-ดำเนินสะดวก)

– รถตู้ จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (กรุงเทพฯ-แม่กลอง)

ข้อมูลจาก : www.amphawatoday.com

Scroll to Top